◊ สำนักปลัดเทศบาล ◊

›  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ›  มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
›   คู่มือปฏิบัติงานประชุมสภาท้องถิ่น   ›  มาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย
›  คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ   ›  แนวทางการลงโทษทางวินัย
›  คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร   ›  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ›  คู่มือการร้องเรียนการทุจริต   ›  จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมให้รักษาวินัย

 

◊ กองคลัง ◊

 › ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    › พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 › พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561    


◊ กองช่าง ◊

›  มาตรฐานการควบคุมอาคาร  

›  มาตรฐานระบบน้ำ

›  มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ    


◊ กองสาธารณสุขฯ ◊
 

 ›  มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ♦ งานสวัสดิดารสังคม ♦
›  มาตรฐานการคุมครองผู้บริโภค
›  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
›  มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
 ›  มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
 ›  มาตรฐานการตลาด
 ›  มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
   
   
   

 

◊ กองการศึกษาฯ ◊

›  มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท  
›  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
›  มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม    
     
     
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

257067
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
463
531
2628
249139
3635
17862
257067

Your IP: 172.69.135.231
2021-05-06 20:22