◊ สำนักปลัดเทศบาล ◊

›  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   ›  มาตรฐานงานสาธารณภัย
›   คู่มือปฏิบัติงานประชุมสภาท้องถิ่น   ›  มาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย
›  คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ   ›  แนวทางการลงโทษทางวินัย
›  คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร   ›  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ›  คู่มือการร้องเรียนการทุจริต   ›  จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมให้รักษาวินัย

 

◊ กองคลัง ◊

     
     


◊ กองช่าง ◊

›  มาตรฐานการควบคุมอาคาร  

›  มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

›  มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ    


◊ กองสาธารณสุขฯ ◊
 

 ›  มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ♦ งานสวัสดิดารสังคม ♦
›  มาตรฐานการคุมครองผู้บริโภค
›  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
›  มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
 ›  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 ›  มาตรฐานการตลาด
 ›  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 ›  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 ›  มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
 ›  มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
 ›  มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
 ›  มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
 
 ›  มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
 
 ›  มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
 

 

◊ กองการศึกษาฯ ◊

›  มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท  
›  มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
›  มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
›  มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
›  มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
›  มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
›  มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม    

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

189095
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
73
660
186067
9647
8317
189095

Your IP: 162.158.165.135
2021-01-28 04:54