นโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวระเหว

นโยบาย 14 ประการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายด้านการพัฒนา

1. นโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมรอบบึงหนองบัวระเหว ให้น่าอยู่ น่าดู

เนื่องจากบึงหนองบัวระเหวมีเนื้อที่กว้างขวางมากเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้การอุปโภคบริโภคจึงได้มีการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม ปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกาย โดยจะดำเนินการขุดลอกบึงบางส่วนปรับปรุงถนนเส้นรอบบึงพร้อมปลูกต้นไม้ริมถนน

2. นโยบายปรับปรุงการระบายน้ำเสีย ขยายน้ำประปาและไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกชุมชน

เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมขังในชุมชน แม้จะมีการขุดลอกและได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมนั้นยังมีน้ำท่วมขังในชุมชนอยู่อีกมากมายหลายชุมชน ทั้งนี้ปัญหาก็เนื่องมาจากการถมดินเพื่อสร้างบ้าน และไม่ได้ทำร่องระบายน้ำควบคู่กันไปกับการสร้างถนนคอนกรีตในการดำเนินการแก้ไข จึงได้มีการกำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยจะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียให้ทั่วถึงขยายน้ำประปาให้ครบทุกชุมชน และขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกชุมชน

3. นโยบายปรับปรุงทางคมนาคมให้สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย

จากปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาของประชาชนในเขตเทศบาลไม่สะดวกเท่าที่ควรเพราะยังมีถนนลูกรังจำนวนหลายสายไม่สะดวกและปลอดภัยในการแก้ไขจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกชุมชน และก่อสร้างถนนลูกรังเพิ่มเติมในบางสายที่การคมนาคมไม่สะดวก

4. นโยบายพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้มากที่สุดและจัดระบบส่งน้ำด้วยระบบท่อ

เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว มีห้วยหนอง คลอง บึง เป็นจำนวนมากและในสภาพปัจจุบันได้ตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดฤดู จึงสมควรได้รับการพัฒนาโดยการขุดลอกให้ลึกและกว้างรวมทั้งการจัดระบบการส่งน้ำด้วยระบบท่อน้ำ ก็จะทำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปีซึ่งมีข้อดีดังต่อไปนี้

1. สามารถเดินท่อใต้ดินโดยพื้นที่บนดินสามารถทำประโยชน์ได้ตามปกติ

2. ประหยัดงบประมาณกว่าก่อสร้างคลองส่งน้ำ

3. สามารถวางท่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ำได้โดยตรง

4. ป้องกันการสูญเสียน้ำระหว่างการสูบ

5. เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

6. บำรุงรักษาง่ายประหยัดค่าซ่อมแซมประจำปี

7. สามารถสูบน้ำไปสำรองโดยขุดสระทำแก้มลิง

8. อายุการใช้งานทนทานกว่าไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย

9. ส่งเสริมการวางแผนการใช้น้ำอย่างมีระบบ

10.ผู้ใช้น้ำได้ประโยชน์สูงสุด

11.ลดปัญหาการแย่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ

5. นโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ประชาชนผู้ใช้แรงงานทั้งหลายต่างทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมืองปล่อยให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอยู่เฝ้าบ้านตามลำพังความเป็นอยู่ต่างๆ ก็ไม่ดีจำเป็นที่ทางเทศบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขึ้น

6. นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติจัดการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสัมพันธ์กัน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในแผนการจัดการศึกษา แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานการศึกษาระดับปฐมวัย งานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยโดยจะให้การสนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนให้ดื่มนมและมีอาหารกลางวันให้ครบทุกคนและส่งเสริมการจัดศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป

7. นโยบายส่งเสริมสุขภาพทุกถ้วนหน้าชาวประชาสุขใจ

สุขภาพที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง การสร้างสุขภาพสำคัญกว่าการรักษาสุขภาพมนุษย์ทุกคน คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กันไปด้วย โดยจะเน้นในเรื่องการให้บริการด้านสาธารณสุข และส่งเสริมด้านสุขภาพเพื่อให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและชุมชนก็เข้มแข็งไปด้วยหมายความว่าประชาชนในทุกชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บในที่สุด

8. นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของชุมชน

สนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา และแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนห่างไกลจากยาเสพติดโดยพยายามผลักดันโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้แก่โครงการฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ

9. นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้ครอบคลุมและรวดเร็ว

โดยกำหนดเป้าหมายที่ให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกฝ่ายเป็นสำคัญเน้นการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงและรวดเร็ว รวมทั้งข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จะต้องมีความพร้อมและเสมอที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้สะดวกในการบริการ จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่

นโยบายพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

10. นโยบายสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มแม่บ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน

สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนเพื่อชุมชนมาดำเนินการสร้างงาน โดยสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพในชุมชนและสนับสนุนส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ นำเงินเข้าชุมชน โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนในการทำสินค้าตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการของชุมชนเพื่อความอยู่ดีกินดี

11. นโยบายร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกิจกรรม เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ในการจัดทำโครงการพัฒนาต่าง ๆ มุ่งเป็นการทำงานอย่างมีส่วนร่วมการคิดหลายฝ่ายและการร่วมในกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในแนวคิดเพื่อวางกรอบระเบียบในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

12. นโยบายส่งเสริมฟื้นฟู ทะนุบำรุงวัด ประเพณีศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น

เนื่องจากวัดเป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จึงควรได้รับการฟื้นฟูทะนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรือง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไปส่วนประเพณีศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น เนื่องจากประเพณีศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ประชาชนปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานสมควรได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยจัดโครงการสืบสานประเพณีต่าง ๆ เช่น โครงการสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ ของชุมชน

13. นโยบายปรับปรุงบ้านเมืองให้สะอาดตลาดน่าซื้ออาหารปลอดภัย

เนื่องจากในสภาพปัจจุบันนี้บ้านเมืองมีขยะมากมายจนทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ไม่มีที่ทิ้งขยะจึงต้องมีการวางแผนเพื่อลดจำนวนขยะ โดยจัดทำโครงการคัดแยกขยะ โครงการถนนสะอาด เป็นต้น ส่วนในเรื่องตลาดน่าซื้ออาหารปลอดภัยพยายามพัฒนาตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล พร้อมทั้งจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและผู้จำหน่ายสินค้าตามสถานที่จัดให้หรือทางสาธารณะ

14. นโยบายบูรณาการร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

เนื่องจากปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานภายนอกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องในส่วนราชการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา หรือด้านการพัฒนาอาชีพ เช่น โครงการต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลได้กระทำร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โครงการรักษาป่าสร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง ซึ่งร่วมกับบริษัท ปตท.หรือโครงการศาลาสร้างสุข ซึ่งร่วมมือกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ ดังนั้น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลคณะผู้บริหารจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลการจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อ การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page