สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

************************

สภาพทั่วไป ประวัติความเป็นมา

       เดิมสุขาภิบาลหนองบัวระเหว ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532   ตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว มีพื้นที่ 13  ตารางกิโลเมตร จำนวน  8  หมู่บ้าน และต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลหนองบัวระเหว เป็นเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม พ.ศ.2542   ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116  ตอนที่ 9  ก. มีพื้นที่  27.89  ตารางกิโลเมตร  จำนวน  8  ชุมชน    ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546  ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหว หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้ไม่ถึง  150,000   บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนย้อนหลัง  3  ปี และ มีจำนวนประชากรไม่ถึง  2,000  คน ให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหว รวมกับ อบต. หรือเทศบาลที่มีอยู่ใกล้เคียงสภาตำบลหนองบัวระเหว จึงได้มีประชามติกับราษฎรในชุมชน และที่ประชุมมีมติให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหวรวมกับเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2546  โดยสภาตำบลหนองบัวระเหว มีพื้นที่ 10  ตารางกิโลเมตร จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปากค่ายช่องแมว

        ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 9  ถนนเทศบาล 4  ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่  37.89  ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร  5,852  คน  คิดความหนาแน่นของจำนวนประชากรต่อพื้นที่ทั้งหมด เป็น  155  คน ต่อ 1  ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอณาเขต

เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่ 9  ถนนเทศบาล  4  ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีถนนเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ - ภาคกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด   23,681  ไร่

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลโคกสะอาด

ทิศใต้             ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ลำน้ำชี เทศบาลตำบลตลาดแร้ง  อ.บ้านเขว้า

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก  และ  เทศบาลตำบลโคกสะอาด

ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มด้านทิศเหนือทิศตะวันตกและตอนกลางของตำบล ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นพื้นที่เชิงเขาสูง ๆ ต่ำ ๆมีลักษณะเป็นลูกคลื่นพื้นที่มีหินโผล่และลูกรังจำนวนมาก

สภาพภูมิอากาศ

         สภาพโดยทั่วไปจัดอยู่ในภูมิอากาศแบบเมืองร้อนเฉพาะฤดู เนื่องจากพื้นที่มีเทือกเขาล้อมรอบลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป จึงร้อนจัดในเดือนเมษายน อากาศหนาจัดในเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม และมีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกปี

ฤดูร้อน     เริ่มจากเดือนภุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน

ฤดูฝน      เริ่มจากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน

ฤดูหนาว  เริ่มจากเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

เขตการปกครอง

จำนวนครัวเรือน / จำนวนประชากร ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว มีจำนวน   9   หมู่บ้าน    คือ

หมู่   1    บ้านหนองบัวระเหว       

หมู่   2    บ้านปากค่ายช่องแมว   

หมู่   3    บ้านหนองโจด               

หมู่   4    บ้านหัวหนอง                 

หมู่   5    บ้านพนังเสื่อ                 

หมู่   6    บ้านหนองบัวระเหว      

หมู่   7    บ้านโนนหญ้านาง        

หมู่   8    บ้านหนองบัวระเหว    

หมู่   9    บ้านหนองบัวระเหว      

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page