ประวัติความเป็นมา

************************

     เดิมสุขาภิบาลหนองบัวระเหว ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 ตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวน 8 หมู่บ้าน และต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลหนองบัวระเหว เป็นเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. มีพื้นที่ 27.89 ตารางกิโลเมตร จำนวน 8 ชุมชน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหว หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้ไม่ถึง 150,000 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนย้อนหลัง 3 ปี และ มีจำนวนประชากรไม่ถึง 2,000 คน ให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหว รวมกับ อบต. หรือเทศบาลที่มีอยู่ใกล้เคียงสภาตำบลหนองบัวระเหว จึงได้มีประชามติกับราษฎรในชุมชน และที่ประชุมมีมติให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหวรวมกับเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2546 โดยสภาตำบลหนองบัวระเหว มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปากค่ายช่องแมว

     ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนนเทศบาล 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ 37.89 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 5,852 คน คิดความหนาแน่นของจำนวนประชากรต่อพื้นที่ทั้งหมด เป็น 155 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page