คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว


นายวิวัฒน์ เชาวนสมบูรณ์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวระเหว

นายสนับ รองพล

รองนายกเทศมนตรี

นายเฮียง โตละหาน

รองนายกเทศมนตรี

นายสมดี เคนเหลี่ยม

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายมหันต์ ชัยพันธุ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สภาเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว

นายอนุชา เหล่าปิ่นเพชร

ประธานสภาเทศบาล

นางสมหมาย อำพันธุ์

รองประธานสภาเทศบาล

นายสมัตถ์ ยันบัวบาน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเดชะ ครอบบัวบาน

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญเทียม เทียมจัตุรัส

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสังกา สุขสิงห์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมหมาย สีนารี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสวัสดิ์ กันหา

สมาชิกสภาเทศบาล

นายละมูล สมางชัย

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพิเชษฐ เทียมจัตุรัส

สมาชิกสภาเทศบาล

ส.ต.ท.อนุรัฐ อุดมสิรินวกุล

เลขานุการสภาเทศบาล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page